Rejestracja

Nie potrwa więcej niż 30 sekund!

Regulamin
portalu internetowego Centrumpilkarskie.pl

1. W Regulaminie określone są prawa i obowiązki Użytkowników portalu internetowego Centrumpilkarskie.pl oraz zasady korzystania z Portalu.
2. Korzystanie z Portalu oznacza automatyczne zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Wszystkie znaki towarowe należą do ich właścicieli. W Portalu umieszczone są wyłącznie w celu informacyjnym.

§1
1. Właścicielem Portalu są Paweł Kossowski oraz Marcin Łagowski. Adres korespondencyjny: ul. Codzienna 13, 03-668 Warszawa.
2. W ramach Portalu Wydawca może, na podstawie stosownych porozumień, zapewnić Użytkownikom Portalu możliwość dostępu do serwisów tematycznych administrowanych przez osoby trzecie. Do usług świadczonych przez takie osoby stosuje się postanowienia regulaminów ustalonych przez takie osoby trzecie i obowiązujących w ramach danego serwisu tematycznego.
3. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszych Zasad jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
4. Zastrzega się, że treści udostępniane w ramach Portalu mogą być prezentowane łącznie z reklamami.
5. Wszelkie prawa do Portalu oraz jego wszystkich elementów (w tym oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i utworów prezentowanych w jego ramach), z wyjątkiem treści pochodzących od i rozpowszechnianych przez Użytkowników, należą do Właścicieli Portalu lub/i do podmiotów z nimi współpracujących i podlegają ochronie prawnej. Dotyczy to w szczególności:
a) utworów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.) (w tym: literackich, publicystycznych, naukowych, programów komputerowych, plastycznych, fotograficznych, wzornictwa przemysłowego, audiowizualnych (w tym filmowych) i innych);
b) baz danych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402, z późn. zm.);
c) znaków towarowych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.);
d) nazw domen internetowych;
e) innych treści i usług podlegających ochronie na podstawie właściwych przepisów, w tym na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 153 poz. 1503, z późn. zm).
6. Korzystanie z Portalu w żadnym wypadku nie oznacza nabycia praw do Portalu ani jego poszczególnych elementów. Użytkownicy mogą korzystać z elementów Portalu wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego;
7. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie treści pochodzących z Portalu obejmujących w szczególności te sporządzane w formie tekstowej, tekstowo-graficznej, jak i tekstu połączonego ze zbiorem zdjęć bez zgody Właściciela za wyjątkiem rozpowszechniania przy pomocy narzędzi udostępnionych przez Właściciela.
8. Modyfikowanie lub blokowanie treści prezentowanych w ramach Portalu może stanowić naruszenie obowiązujących przepisów, a także praw Właścicieli Portalu lub innych osób. Dotyczy to w szczególności wykorzystywania w tym celu narzędzi, takich jak przeglądarki internetowe lub inne aplikacje, mające możliwość modyfikowania lub blokowania treści przekazywanych w ramach Portalu, w tym tych o charakterze reklamowym.
9. Regulamin określa ogólne zasady dotyczące korzystania z Portalu. W przypadku poszczególnych funkcjonalności Portalu mogą one zostać objęte postanowieniami szczegółowych regulaminów dotyczących danej funkcjonalności.

§2
Definicje

Przyjmuje się, że zwroty użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:
1. Wydawca
Paweł Kossowski zamieszkały w Warszawie („Administrator").
2. Redaktor Naczelny
Marcin Łagowski zamieszkały w Warszawie.
3. Centrumpilkarskie.pl
jest platformą informacyjną, za pośrednictwem której prezentowanie są opinie i poglądy autorów artykułów, dokonuje się wymiany opinii i informacji pomiędzy użytkownikami (fora internetowe), a także świadczone są usługi, w szczególności informacyjne oraz usługi reklamowe (w ramach Portalu prezentowane są treści informacyjne o różnorodnej tematyce i treści, także o charakterze promocyjnym i reklamowym, dotyczące produktów i usług osób trzecich).
4. Użytkownik
Podmiot, który spełnia warunki Regulaminu oraz który przeszedł proces Rejestracji. W wyniku rejestracji utworzone zostało jego indywidualne Konto.
5. Konto
Utworzone przez Portal konto zarejestrowanego Użytkownika pod unikalną nazwą (login) i zabezpieczone podanym przez Użytkownika hasłem, umożliwiające logowanie się do Portalu i korzystanie z jego funkcjonalności.
6. Rejestracja
Procedura zakładania Konta w Portalu.
7. Regulamin
Niniejszy Regulamin Portalu Centrumpilkarskie.pl. określający zasady funkcjonowania Portalu oraz korzystania z jego zasobów, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników Portalu
Postanowienia Regulaminu stanowią wyłączną podstawę praw i obowiązków Użytkowników, z wyłączeniem okoliczności regulowanych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
8. Portal
Strona udostępniona pod adresem www.centrumpilkarskie.pl za pośrednictwem której Użytkownik będzie miał możliwość przeglądania treści zamieszczanych na Portalu oraz korzystania z udostępnianych im przez Portal funkcjonalności.

§3
Użytkownicy

1. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
2. W ramach Portalu Użytkownicy mogą korzystać z usług elektronicznych umożliwiających im samo prezentację oraz rozpowszechnianie pochodzących od nich treści, a także komunikowanie się.
3. Za treści publikowane przez Użytkowników odpowiedzialność ponoszą Użytkownicy.
4. Warunkiem korzystania z Portalu jest zaakceptowanie Regulaminu. Skorzystanie z którejkolwiek z funkcjonalności Portalu oznacza akceptację Regulaminu przez Użytkownika.
5. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia, posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
6. Osoby małoletnie mogą zostać Użytkownikiem Portalu wyłącznie za zgodą swoich opiekunów prawnych, którzy w przypadku wyrażenia zgody akceptują niniejszym wszystkie postanowienia Regulaminu. Administrator może w każdym momencie zażądać od niepełnoletniego Użytkownika przedstawienia takiej zgody na piśmie, pod groźbą zawieszenia Użytkownika w dostępie do Portalu.
7. Użytkownik jest zobowiązany do postępowania zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
8. W przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu Administrator ma prawo do natychmiastowej blokady jego konta w Portalu.
9. Użytkownik nie jest uprawniony do przeniesienia na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z korzystania z Portalu. Nie może on udostępnić hasła dostępowego do Portalu osobie trzeciej.
10. Jeden Użytkownik może posiadać w Portalu tylko jedno konto.
11. Użytkownik, umieszczając na Portalu dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd
w te informacje przez innych Użytkowników. W przypadku umieszczenia w Portalu treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami), Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora lub Portalu w przypadku jego nieodpłatnego wykorzystania i kopiowania w celach związanych z działalnością Portalu, jak również ich usunięcia.
12. Wydawca Portalu ma prawo do dochodzenia wszelkich roszczeń powstałych w wyniku naruszenia Regulaminu lub przepisów prawa polskiego, europejskiego oraz międzynarodowego przez Użytkownika. Jeżeli naruszenie Regulaminu lub przepisów prawa spowoduje wyrządzenie szkody osobom trzecim, Użytkownik jest zobowiązany do naprawienia tych szkód, jeżeli osoba poszkodowana wystąpi o odszkodowanie do Wydawcy, a ponadto Użytkownik będzie zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Wydawcę Portalu z tej przyczyny, a w szczególności kosztów postępowania sądowego oraz kosztów zastępstwa procesowego.
13. Wydawca portalu zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych Użytkowników. Wydawca Portalu nie ponosi jednak odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia hasła do konta Użytkownika osobom trzecim oraz innych danych Użytkownika, niezależnie od przyczyny ujawnienia

§4
Rejestracja w Serwisie

1. Warunkiem skorzystania z pełnej gamy funkcjonalności Portalu, jest dokonanie rejestracji w Portalu i zaakceptowanie postanowień Regulaminu. Dostępność treści w postaci artykułów publikowanych w Portalu nie wymaga rejestracji.
2. Celem dokonania rejestracji Użytkownik zostanie poproszony o podanie unikatowego loginu oraz hasła, oraz adresu email a ponadto opcjonalnie dodatkowych informacji wskazanych w formularzu rejestracyjnym określającym jego zainteresowania, wiek itp.
3. Użytkownik oświadcza, że wszystkie dane podane przez niego w procesie rejestracji są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich. Użytkownik pozostaje wyłącznie odpowiedzialny za ewentualne naruszenia praw osób trzecich dokonane poprzez podanie przez niego danych niezgodnych z prawdą, prawem lub dobrymi obyczajami.
4. Wydawca Portalu nie ma obowiązku kontrolowania ani weryfikowania danych identyfikacyjnych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym, ale ma takie prawo.
5. Użytkownik może usunąć konto w Portalu w każdej chwili.

§5
Zasady korzystania z Forum

1. Użytkownicy mają prawo do uczestnictwa w forach internetowych znajdujących się w Portalu.
2. Dostęp do forum wymaga zalogowania i podania hasła, przy czym możliwość przeglądania forum mają również niezalogowani Użytkownicy.
3. Użytkownikiem forum może zostać osoba pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia po uzyskaniu zgody przedstawicieli ustawowych.
4. Użytkownicy uczestniczący w forum mają prawo swobodnego przedstawiania informacji, opinii, komentarzy lub innych wypowiedzi, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. Odpowiedzialność za treść informacji i opinii ponosi wyłącznie Użytkownik, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działania niezgodne z prawem oraz odpowiedzialności cywilnej za naruszenie dóbr osobistych, praw autorskich lub pokrewnych oraz innych naruszeń.
5. Niedopuszczalne jest zamieszczanie wypowiedzi, które:
a. są sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami;
b. naruszają prawa osób trzecich;
c. naruszają normy społeczne lub obyczajowe albo są niezgodne z postanowieniami Regulaminu;
d. są wulgarne lub obsceniczne;
e. propagują przemoc (fizyczną lub psychiczną), nienawiść rasową, religijną, narodową lub są w inny sposób naganne;
f. propagują treści nazistowskie lub komunistyczne, czy też inny system totalitarny zakazany przez prawo polskie, europejskie lub międzynarodowe;
g. są reklamą lub promocją, za wyjątkiem sytuacji, gdy Wydawca Portalu wyrazi zgodę na zamieszczenie treści reklamowych lub promocyjnych;
6. Administrator ma prawo usunięcia wypowiedzi określonych w ust. 5 powyżej, a także innych wypowiedzi uznanych za Administratora za uciążliwe albo zbędne z uwagi na przedmiot dyskusji lub z dyskusją w jego opinii nie związanych.
7. Ponadto, w zakresie wypowiedzi wulgarnych lub obscenicznych, Administrator może według swojego uznania przerobić taką wypowiedź w celu usunięcia elementów niezgodnych z ust. 5 i zamieścić tak przerobioną wypowiedź na forum.
8. Użytkownicy, którzy dopuszczą się naruszenia ust. 5 powyżej mogą być na stałe lub tez czasowo pozbawieni przez Administratora dostępu do forum.
9. W przypadku uznania przez Administratora, że Użytkownik narusza prawo polskie, europejskie lub międzynarodowe, Administrator zastrzega sobie prawo powiadomienia właściwych organów wymiaru sprawiedliwości, w szczególności sądów, prokuratury, policji i innych uprawnionych organów, o możliwości popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez Użytkownika wraz z udostępnieniem jego danych będących w posiadaniu Administratora.
10. Administrator ma prawo swobodnego zarządzania forum internetowym. W szczególności może, bez podania przyczyn, zawiesić forum, usunąć forum z Portalu lub zmienić zasady jego funkcjonowania, w szczególności w zakresie mechanizmu dodawania opinii do wypowiedzi zamieszczanych na forum.

§6
Reklamacje

1. W przypadku, kiedy Użytkownik uzna, że Portal działa niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, może on złożyć reklamację drogą elektroniczną za pomocą adresu kontakt@centrumpilkarskie.pl . Reklamacja powinna zawierać co najmniej login, adres e-mail Użytkownika oraz opis stanu faktycznego i zgłaszanych przez Użytkownika zastrzeżeń.
2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Administrator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
3. Wydawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail podany przez niego podczas rejestracji w Portalu.

§7
Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Wydawca.
2. Do korzystania z Portalu wymagane jest podanie następujących danych:
a. adres email
b. data urodzenia
c. nick
d. hasło
Przeglądanie treści możliwe jest bez dokonania rejestracji, wobec czego bez podania wskazanych powyżej informacji.
3. Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów marketingowych, badania rynku czy zachowań i preferencji danej grupy Użytkowników, z przeznaczeniem na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Portal. Oświadczenie w tym zakresie obejmuje zgodę na przetwarzanie danych zarówno w trakcie korzystania z Portalu, jak i po jego zakończeniu. Użytkownik może w każdym czasie odwołać zgodę.
4. Dane Użytkownika są przetwarzane w celu zapewnienia mu możliwości korzystania przez niego z Portalu oraz zgodnie z treścią zaakceptowanych przez niego zgód.
5. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz uzupełnienia, zmiany lub ich usunięcia, z zastrzeżeniem danych, do których przetwarzania Administrator pozostanie uprawniony na mocy przepisów prawa.
6. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, z zastrzeżeniem że podanie danych, o których mowa ust. 2 powyżej, jest niezbędne do dokonania rejestracji w Portalu a co za tym idzie do uzyskania dostępu do jego pełnych funkcjonalności.
7. W przypadku niedozwolonego korzystania przez Użytkownika z Portalu, Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.
8. Po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Portalu, Administrator zobowiązuje się do nie przetwarzania dotyczących go danych.
9. Administrator zobowiązuje się stosować środki techniczne i oprogramowanie niezbędne dla zabezpieczenia danych Użytkowników.
10. Serwis może wykorzystywać Cookies służące identyfikacji przeglądarki Użytkownika podczas korzystania z Portalu.
11. Dane osobowe podane przez Użytkownika kontaktującego się z Portalem za pomocą e-mail lub formularzy kontaktowych mają charakter doraźny i są zbierane tylko ze względów technicznych. Po ich wykorzystaniu są niezwłocznie usuwane lub poddane anonimizacji. Postanowienie niniejsze nie dotyczy danych Użytkownika podanych przez niego przy rejestracji w Portalu.

§8
Odpowiedzialność Wydawcy

1. Wydawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za umożliwienie Użytkownikowi dostępu do Portalu.
2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z niezastosowania się Użytkownika do wymogów technicznych niezbędnych do korzystania z Portalu.
3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia mogące wyniknąć z przyczyn:
a. leżących po stronie operatorów Telefonii Komórkowej i dostawców usługi Internetu;
b. braku dostępu do Internetu lub zbyt niskiego transferu;
c. leżących po stronie Użytkownika; w szczególności niewłaściwego lub sprzecznego z prawem (w tym Regulaminem) korzystania z Portalu;
d. siły wyższej;
e. awarii sprzętu Użytkownika;
f. niezamierzonych błędów czy luk bezpieczeństwa w Portalu;
4. Wydawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Portalu, jednak zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w jego działaniu. Przerwa techniczna polega na czasowym wyłączeniu działania Portalu lub niektórych jego funkcjonalności. Za zdarzenia wynikłe z powyższych Wydawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

§9
Postanowienia Końcowe

1. Właściciele Portalu są uprawnieni do przeniesienia na osoby trzecie zarówno praw do całości Portalu, jak i jego poszczególnych części. O zamiarze dokonania takiego przeniesienia poinformuje Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej Portalu, poprzez wiadomość email wysłaną na adres podany przez Użytkownika podczas rejestracji w Portalu.
2. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wydawca powiadamia Użytkowników o zmianie Regulaminu w formie wiadomości e-mail oraz poprzez umieszczenie stosownej informacji w tym zakresie na stronie głównej Portalu.
3. Zmiany wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia na stronie internetowej Portalu.
4. Do wszelkich sporów wynikłych z Regulaminu, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających ze świadczenia usług drogą elektroniczną wyłącznie właściwy jest sąd powszechny właściwy z uwagi na adres Wydawcy.
5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w zakresie interpretacji postanowień Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu z Wydawcą celem ich wyjaśnienia.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.01.2013 roku.

 

Jeśli masz już konto...

Zaloguj się!

O nas

Lubisz grać w piłkę? Chcesz grać lepiej? Poznaj swoją broń!

Jeżeli grasz w piłkę nożną, interesujesz się sprzętem piłkarskim i chcesz być zawsze na bieżąco z nowymi trendami na rynku a także poznać materiały oraz technologie wykorzystywane przy produkcji butów, koszulek piłkarskich, piłek czy też rękawic bramkarskich, zapamiętaj nasz adres.

Dzięki nam, poznasz opinie piłkarzy o sprzęcie w którym grają a także będziesz mógł podyskutować na forum. Odpowiemy na każde pytanie dotyczące doboru sprzętu piłkarskiego, sposobu jego konserwacji, itd.

Część naszego serwisu chcemy oddać w Wasze ręce i jeżeli tylko będziecie mieli pomysł, na ciekawy artykuł lub też będziecie wiedzieli o czymś, co umknęło naszej uwadze, taka informacja znajdzie się w portalu a najaktywniejsze osoby będziemy nagradzać.

Copyright © 2012-2013 Centrumpilkarskie.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone | Redakcja | Kontakt | Reklama | Polityka prywatności |

Do góry do góry